Læs mere på

www.novir.net


 

 

Nyt fra
NOVIR gruppen.

Forår 2013

 

 

 

 

 

 

 

Disse informationer er samlet af

Peter Rodney, NOVIR koordinator

 

Dette nyhedsbrev er trykt på Instituttet for blinde og svagsynede, marts 2013. www.ibos.dk

 

Jeg takker for alle bidragene fra de nordiske synsmedarbejdere.

 


 

 TOC \o "1-3" \h \z \u

Sverige. PAGEREF _Toc351719258 \h 3

Det samlade specialpedagogiska stödet PAGEREF _Toc351719259 \h 3

Norge. PAGEREF _Toc351719260 \h 4

Nytt fra Statped midt (Tambartun) våren 2013. PAGEREF _Toc351719261 \h 4

Seminar in Mathematics for Children with Visual Impairment and Children with MDVI PAGEREF _Toc351719262 \h 4

Prosjekter og utviklingsrapporter PAGEREF _Toc351719263 \h 5

Publisering av ny litteratur PAGEREF _Toc351719264 \h 5

Nettbasert videreutdanning. PAGEREF _Toc351719265 \h 6

Nytt fra Statped sørøst, fagavdeling syn (tidligere Huseby) PAGEREF _Toc351719266 \h 6

Comeniusprisen 2012. PAGEREF _Toc351719267 \h 6

Doktorgradsavhandling: Frihet på en tredemølle. PAGEREF _Toc351719268 \h 6

Foreldre med synshemning. PAGEREF _Toc351719269 \h 7

Livsomstilling for personer med progredierende synshemning. PAGEREF _Toc351719270 \h 7

Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler PAGEREF _Toc351719271 \h 7

Island. PAGEREF _Toc351719272 \h 8

Finland. PAGEREF _Toc351719273 \h 9

International sport camp for youth with vision impairments. PAGEREF _Toc351719274 \h 9

Danmark. PAGEREF _Toc351719275 \h 10

Nyheder fra Synscenter Refsnæs. PAGEREF _Toc351719276 \h 10

Kortlægning af synsfunktion hos børn med synsnedsættelse og sammensatte vanskeligheder. PAGEREF _Toc351719277 \h 10

Efterskole. PAGEREF _Toc351719278 \h 10

3D-print PAGEREF _Toc351719279 \h 11

IKT. PAGEREF _Toc351719280 \h 11

www.Biblus.dk. PAGEREF _Toc351719281 \h 12

Focus MDVI. PAGEREF _Toc351719282 \h 12

Nyheder fra IBOS.. PAGEREF _Toc351719283 \h 12

The Flexi Box™... PAGEREF _Toc351719284 \h 12

IBOS i 3D.. PAGEREF _Toc351719285 \h 13

Konference: Nordisk konference om Ekkolokalisering. PAGEREF _Toc351719286 \h 14

STROKE MED SYN - SYN MED STROKE.. PAGEREF _Toc351719287 \h 15

Nodelæsning for svagsynede. PAGEREF _Toc351719288 \h 15

Kursus om medarbejdernes kommunikative kompetencer PAGEREF _Toc351719289 \h 15

Massøruddannelsen fører til job. PAGEREF _Toc351719290 \h 16

IBOS metode og dokumentations udvikling arbejder: PAGEREF _Toc351719291 \h 17

Projekt Ny praksis har arbejdet med at skabe job. PAGEREF _Toc351719292 \h 18

CPH Game and Play Camp 2013. PAGEREF _Toc351719293 \h 18

Nordisk master i synsrehabilitering. PAGEREF _Toc351719294 \h 18

Deltagelse i undervisningsministeriets praksis og videnspanel PAGEREF _Toc351719295 \h 18

Deltagelse i ICF-netværk. PAGEREF _Toc351719296 \h 19


 

Sverige

Det samlade specialpedagogiska stödet

 

Nationella resursen, en av avdelningarna inom Specialpedagogiska skolmyndigheten. I Nationella resursen ingår myndighetens nationella resurscenter samt de nationella specialskolorna. Hösten 2012 börjar en ny policy gälla i hela vår myndighet, Policyn för det samlade specialpedagogiska stödet. Som en del av denna policy skapas ett gemensamt intagningsteam för alla de fyra resurscentren som ingår i Nationella resursen.

 

Intagningsteamet är en länk mellan myndighetens regioner och de fyra resurscentren när det gäller ärenden inom våra rc områden;

-          Synnedsättning med eller utan ytterligare funktionsnedsättningar

-          Hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning och/eller autism

-          Dövblindhet eller hörselnedsättning och synnedsättning i kombination

-          Grav tal och språkstörning

 

Till vår myndighet kan kommuner, rektorer, förskolechefer, arbetslag eller pedagoger inom alla skolformer inkomma med förfrågan om specialpedagogiskt stöd. Alla förfrågningar kommer in till myndigheten via ett webb formulär, som finns på www.spsm.se.

 

Specialpedagogiskt stöd

Specialpedagogiska skolmyndighetens samlade specialpedagogiska stöd har som syfte att bidra till utvecklingen av en tillgänglig skola i enlighet med regeringens strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011–2016.

Detta kan uttryckas i två perspektiv:

• Att utveckla den pedagogiska lärmiljön ur ett relationellt perspektiv runt en individ med funktionsnedsättning. Det innebär arbete med att utveckla en tillgänglig lärmiljö med pedagogiska strategier och förhållningssätt samt tillgång till anpassade lärverktyg vilket bidrar till ökat lärande, delaktighet och inflytande.

 

• Att bidra till utvecklingen av en tillgänglig skola. Det innebär arbete på grupp- och organisationsnivå för att skapa förståelse för att barn, elever och vuxenstuderande är olika och att var och en ska ges förutsättningar att utveckla sina kunskaper så långt som möjligt med stärkt delaktighet och möjlighet att påverka sitt lärande.

 

Hänsyn ska alltid tas till barnkonventionen, konventionen för mänskliga rättigheter och rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

 

Rådgivning:

Rådgivning sker genom

·         ett processinriktat arbete över tid

·         information om läromedel

·         utbildning för kompetensutveckling

·         funktionen en interaktiv webb

 

Specialpedagogisk utredning:

• Kartlägga vilka omgivningsfaktorer som underlättar eller hindrar.

• Belysa barnets eller ungdomens förutsättningar och behov ur olika aspekter.

• Beskriva hur omgivningsfaktorer och funktionsnedsättning påverkar barnets eller ungdomens situation.

• Föreslå åtgärder som kan utveckla och stimulera lärande.

• Rapport över utredningens resultat.

 

Uppföljning

• Måluppfyllelse – anser skolhuvudmannen att deras uppsatta mål är nådda utifrån överenskommen insats?

• Avvikelser utifrån ursprunglig överenskommelse.

• Hur upplever barnet, eleven eller den studerande den nya lärsituationen (se checklista för barnrättsperspektiv)?

• Har insatsen bidragit till förändring?

• Har insatsen bidragit till att barnets bästa tagits i beaktande?

Hur förvaltas insatsen av skolhuvudmannen?

• Lärdomar – självvärdering, reflektion, vad gick bra, mindre bra?

 

Varje steg i ett ärende inom det specialpedagogiska stödet måste noggrant dokumenteras i vårt elektroniska dokument- och ärendesystem, W3D3.

 

 

Norge

Nytt fra Statped midt (Tambartun) våren 2013

Seminar in Mathematics for Children with Visual Impairment and Children with MDVI

Venue: Statped midt, Department of Visual Impairment, Melhus, Norway.

Date: 29th – 30th October 2013.

 

General information: The seminar will be organised as a workshop with a combination of presentations, exchange of experiences, team work and exhibitions. The seminar will consider all participants as professional contributors. The target group for the seminar is educational staff involved in mathematics for children with visual impairment and children with MDVI.

 

Call for Abstracts or/and contributions to the posters/exhibition

Ø      We kindly ask the participants to consider delivering an oral presentation on Mathematics for Children with Visual Impairment and MDVI. The presentation may include experience-based educational case studies, methods used, theory-based presentations, projects or any other kind of interesting educational content on mathematics that you consider important contributions to this seminar. There will also be opportunity to bring educational materials on mathematics to the exhibition or to the poster session. Please send us a notification if you are interested in contributing to the seminar (see contact information below).

 

Contact information: Send us a notification if you like to participate and/or if you like to contribute with a presentation/to the exhibition by sending us an e-mail to:

Bengt Elmerskog - bengt.elmerskog@statped.no +47 879356 or mobile: +47 93222457

Catarina Reinestam-Nelander - catarina.reinestam-nelander@spsm.se +46 104735260

 

We will respond on your notification of interest by sending you further information and a registration form by e-mail. Please note that the number of participants is limited.

 

http://www.mdvi-euronet.org

 

Prosjekter og utviklingsrapporter

Kategori: Skole

Tittel: Veileder

Det er laget en veileder som skal hjelpe lærere å tilrettelegge undervisningen for blinde og sterkt svaksynte elever slik at kompetansemål i skolens generelle læreplan kan nås.

Materialet finnes på http://www.udir.no/Upload/larerplaner/Veileder_punktskrift/Synsveileder_2013.pdf

 

 

Publisering av ny litteratur

 

Ny bok (snart ferdig for trykking)

Edvin Bye: Tips til kunst og håndverk med synshemmede.

 

Doktoravhandling

Klingenberg, O. G (2013) Matematikk og elever som bruker punktskrift i opplæringen. En kartlegging av elevgruppen i forhold til undervisningsnivå gjennom førti år, og en dybdestudie av geometrilæring med tre elever i grunnskolen. Trondheim: NTNU.

 

 

Artikkel

Klingenberg, O. G. (2012). Conceptual understanding of shape and space by braille-reading Norwegian students in elementary school. Journal of Visual Impairment & Blindness, 106(8), 453-465.

 

 

 

Nettbasert videreutdanning

 

Se info på http://www.videre.ntnu.no  om de ulike kursene innenfor synspedagogikk som blir tilbudt.

 

Det finnes også et kurs : Bedre læring og livskvalitet for barn, unge og voksne med autismespekterforstyrrelser (ASF). 

 

Nytt fra Statped sørøst, fagavdeling syn (tidligere Huseby)

Fra 1. januar 2013 er Statped en nasjonal etat underlagt Utdanningsdirektoratet. Statped er inndelt i fire regioner (Statped sørøst, Statped vest, Statped midt og Statped nord) og er ledet av et hovedkontor i Oslo.  Tidligere Huseby kompetansesenter er nå fagavdeling syn i Statped sørøst, og tidligere Tambartun kompetansesenter er nå fagavdeling syn i Statped midt. I tillegg er det en fagavdeling syn i både vest og nord. Statpeds samfunnsmandat er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov gis muligheten til å være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Statped gir tjenester til kommuner og fylkeskommuner som skal bidra til en tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov. Statped har spisskompetanse på seks fagområder (syn, hørsel, døvblindhet, språk/tale, ervervet hjerneskade og sammensatte lærevansker) og skal jobbe flerfaglig.

 

Statped vil bruke noen år på å utvikle en ny faglig profil og ny tjenesteprofil. Statped sørøst og Statped midt vil ha landsdekkende oppgaver knyttet til blant annet blindhet og sterk svaksynthet. Mer informasjon om Statped finner du på Statped.no og statped.no/syn. Hjemmesidene til Tambartun og Huseby eksisterer ikke lenger, men under region midt finner du lokasjonen Brekktrøa 4, 7224 Melhus og under region sørøst lokasjonen Gamle Hovseter vei 3, 0768 Oslo.

Comeniusprisen 2012

Huseby  fikk Comenius-prisen 2012 for Hilde Havsjømoens og Randi Kvåles arbeid med «Touching Maths». «Touching maths» ble startet som et europeisk Comenius-partnerskap i september 2010 i samarbeid med Royal Dutch Visio( Rotterdam, Nederland), INJA (Paris, Frankrike), Tartu Emajõe School (Tartu, Estland), Johann-August-Zeune-Schule ( Berlin, Tyskland) og Spermalie (Brugge, Belgia). Prosjektets sluttprodukt er den engelskspråklige nettsiden «Touching maths», hvor prosjektet deler sine funn, tips, triks og råd. Elever og lærere kan finne nyttige tips på siden www.touchingmaths.net.

Doktorgradsavhandling: Frihet på en tredemølle

Hvordan oppleves det å delta i fysisk aktivitet og hva kan deltagelse bety i hverdagen når man lever med en funksjonshemming? Anne-Mette Bredahl har undersøkt disse spørsmålene i sin doktoravhandling. Avhandlingen er basert på en kvalitativ studie hvor 20 voksne med fysiske funksjonshemminger og synshemminger ble intervjuet om deres positive og negative opplevelser med fysisk aktivitet.

De fleste hadde hatt sine mest positive opplevelser med fysisk aktivitet i sammenhenger hvor deltakerne utførte aktiviteter hvor funksjonshemmingen kom i bakgrunnen, og ga dem opplevelser av frihet og av ”å kunne”. Kroppsøving, derimot, var en arena hvor mange hadde hatt sine mest negative opplevelser med fysisk aktivitet. Bredahl diskuterer i studien at fysisk aktivitet rommer muligheter for å oppnå positive opplevelser hvor fysiske begrensninger man opplever i hverdagen kommer i bakgrunnen. Samtidig er det en potensiell risiko ved fysisk aktivitet for at de begrensninger man har kan bli ekstra tydelige gjennom deltakelse i for eksempel kroppsøving, hvis man ikke klarer å leve opp til de krav og forventninger som stilles. For mer informasjon: a.m.bredahl@daneng.org

Foreldre med synshemning

Psykolog Anne-Mette Bredahl som selv er synshemmet og mor, ledet et prosjekt på Huseby som resulterte i veilederen «Foreldre med synshemning». I veilederen, som er basert på intervju med 46 familier og fagfolk, er det samlet erfaringer om det å være foreldre med synshemning. Den er ikke tenkt som en fasit som forteller hvordan man skal eller ikke skal være som foreldre, men videreformidler erfaringer og gir forslag til hvordan noen utfordringer kan løses. Veilederen er først og fremst tenkt som en hjelp til personer med synshemning som enten vurderer å få barn eller som er foreldre, men kan også være nyttig for fagfolk og familienes nettverk.

Veilederen kan lastes ned fra www.sansetap.no/foreldreveileder-syn.

Livsomstilling for personer med progredierende synshemning

Fagavdeling syn har i en årrekke arrangert kurs spesielt tilrettelagt for personer RP. Tilbudet har bestått av en kursrekke på tre kurs à tre dager som bygger på hverandre i innhold. I prosjektet Livsomstilling for personer med progredierende synshemning ønsker vi å videreutvikle kurstilbudet og sette ytterligere fokus på de psykologiske prosessene som skjer ved livsomstillinger. Prosjektet har tatt  utgangspunkt i Livsomstillingsmodellen som er utarbeidet av Ann-Christine Gullacsen med teoretisk referanse til Anton Antonovskys teori om hvordan helse blir til (salutogenese) (Gullacksen 1998, 2002 ). 10 personer med RP har deltatt på tre kurs i løpet av høsten 2012. Ett av kursene har vært spesielt for familiemedlemmer og venner. Målet med prosjekt er å utvikle et effektivt og godt rehabiliteringsløp for personer med progredierende synshemninger.

Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler

I Norge har elever som er sterkt svaksynte eller blinde, rett til opplæring i kompenserende ferdigheter. Denne retten er hjemlet i Opplæringsloven §§2-14 og 3-10. Vi har lenge savnet et dokument som sier noe om innholdet i denne opplæringen.

 

Huseby og Tambartun har sammen utarbeidet en veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler. Veilederen skal være til hjelp i å legge til rette en god opplæring i de tre ferdighetene. Det er viktig å presisere at det ikke er en læreplan.

 

Mange elever har behov for opplæring i både punktskrift, mobilitet og tekniske

hjelpemidler. Andre vil bare trenge opplæring i en eller noen av de tre ferdighetene.

Det er elevens behov og forutsetninger som må være styrende for hvilke ferdigheter

det skal arbeides med, og hvilke mål som skal prioriteres på hvert nivå. Nivåene er aldersuavhengige. De er derfor relevante for alle elever som er blinde eller sterkt svaksynte, inkludert elever med ulike tilleggsvansker, og elever som får synsvansker i løpet av grunnopplæringen. Veilederen ligger på udir.no.

 

Retten til opplæring etter opplæringsloven §§ 2-14 og 3-10 er nærmere beskrevet i

Utdanningsdirektoratets rundskriv Udir-9-2012.

 

 

Island

In 2012, the national institute for the blind, visually impaired, and deafblind in Iceland (www.midstod.is) did a review project on processes and services provided through CAF which is a framework for assessment (Common Assessment Framework). The project was very successful and CAF proved to be a valuable tool for internal assessment of processes, strategies, and services.

A development project regarding guide dogs continued and the first trained guide dog from Iceland was delivered at the end of 2012 and overall the project is on track and very promising.

 

The national institute continued with two European projects; SensAge and JOBS MDVI. It also concluded a project originally from Hungary for firefighters called „we are also blind in the smoke“. In 2011, two firefighters and two mobility and orientation trainers went to Hungary and learned a method of navigating in fire and smoke at the school for the blind in Budapest and from the Budapest fire department. Upon returning to Iceland, the trainers trained a large group of firefighters with this technique. The project was a great success and a wonderful cooperation between Hungary and Iceland.

 

SensAge continues and first conference was held in Zagreb, Croatia in September 2012. The conference had many interesting lectures and information about aging and sensory disabilities. The website for SensAge is www.sensage.eu

In the project JOBS MDVI, three project meetings were held during the year. First meeting of the year was at SWW in Munich, Germany about valued activities, next meeting was at CRDV in Clermont-Ferrand, France about job mediation, and last meeting of the year was at IBOS in Copenhagen, Denmark about social and personal skills.  JOBS MDVI is a Leonardo Partnership of 14 partners from 11 Europe countries. The website for JOBS MDVI is www.jobsmdvi.org

 

 

Finland

International sport camp for youth with vision impairments

To whom: CampAbilities -camps are international sports and recreation camps for youth with vision impairment of the ages 14–18. Camps have been organized for over on 15 years in the USA. These camps are now also arriving to Europe and this summer the camp is organized in Finland for the first time.

 

What: CampAbilities provides sporting experiences to visually impaired adolescents in sports such as goalball, showdown, swimming, judo and tandem cycling. Participants have the opportunity to get to know also other sports, such as hiking, swimming, orienteering, paddling and much more. Earlier experience or knowledge of the sports is not required; camp is the place to learn and acquire them. Since the camp is international adolescents will get new friends and learn how to act in a foreign-language environment. Camp week also includes fun surprises like hiking day and end-of-he-camp –party on Thursday night.

Program: Camp week is built around a daily schedule. Your wishes and our weather will affect the schedule. On
their free-time participants can also: participate in organized activities, play games, use the computers or go to the library in the college. Tutors of the camp are familiar with guiding visually impaired and looking forward to work “specially with you”!

Where: Keskuspuisto Vocational College, Arla unit, Puustellinmäki 4-6, Espoo. Arla has excellent sporting and accommodation facilities, and it can provide a safe environment for the camp.

When: Camp start on Monday afternoon 10.6.2013 and ends on Friday afternoon 14.6.2013.

Price: 250 € (incl. camp activities, accommodation and full-board)

How can I participate?
Applications can be filled out in: www.keskuspuisto.fi/campabilities 15.3.2013 at the latest. Those selected are informed by 5.4.2013 by letter. Keskuspuisto Vocational College in association with the Finnish Sports Association of Persons with Disabilities will host the first CampAbilities Finland. On Monday 10.6.2013 will be held a training day for professionals interested in adapted physical activities. Theme for the training will be “As a developer of the possibilities for visually impaired to do sports and exercise”. Instructors are Professor Lauren Lieberman from USA together with Finnish experts.

More information:
Erwin Borremans, tel. 040 707 0869
Ulla Ruuskanen, tel. 040 542 5866
www.keskuspuisto.fi/campabilities
www.vammaisurheilu.fi

 

Danmark

Nyheder fra Synscenter Refsnæs.

Den generelle situation for Synscenter Refsnæs i er fortsat at der bliver færre elever på den interne skole og i boområdet. Kommunerne i Danmark vælger at inkludere synshandicappede børn i lokalområdets undervisningstilbud. Men til gengæld oplever vi et stigende antal henvendelser om behov for rådgivning i de lokale skoler. I forbindelse med disse nye vilkår er vi i gang med et 2. årigt udviklingsprojekt som også blev beskrevet i Novir nyhedsbrev fra 2012. Projektet er nu begyndt at give resultater i form af nye produkter og ny viden på Synscenter Refsnæs. Nogle af disse er beskrevet efterfølgende. Yderligere oplysninger om udviklingsprojektet kan fås hos Hans Augustesen på haau@regionsjaelland.dk

 

Kortlægning af synsfunktion hos børn med synsnedsættelse og sammensatte vanskeligheder.

På Synscenter Refsnæs har fire synskonsulenter oversat og bearbejdet etComenius projekt samt Intern Vejledning fra Huseby Kompetencecenter. Projektet har fokus på børn med synsnedsættelse og sammensatte vanskeligheder. De to publikationer bør benyttes samlet da de er henholdsvis baggrundslitteratur/ opslagsværk samt et praktisk arbejdsredskab til vurdering af det enkelte barns synskompetencer og udvikling.

 

Det er vores opfattelse, at materialet opfylder behovet for struktureret kortlægning af barnets synsfunktion og lægger op til at beskrive en samlet forståelse af barnets funktion samt at give pædagogiske handleforslag, der kan støtte barnets fortsatte udvikling. Materialet kan bruges af såvel erfarne som nye synsprofessionelle.

 

Fremadrettet ser vi muligheder for at arbejde med kortlægning af synsfunktion i forbindelse med udredning af børn i målgruppen samt formidle viden om materialet og brugen af det til (syns)-professionelle. Materialet kan sammen med andre metoder som Christine Roman-Lantzy’s og Gordon Dutton’s danne baggrund for videndeling og erfaringsopsamling i at kortlægge synsfunktion hos børn med sammensatte vanskeligheder både i Danmark og på nordisk plan.

 

Yderligere information fås hos synskonsulent Dorte Møller mailto:dorm@regionsjaelland.dk

 

Efterskole

Fra 1. august 2013 starter Synscenter Refsnæs en efterskole der retter sig mod synshandicappede elever i 8-10. klassetrin. I Danmark oplever vi at teenagealderen ofte er en svær tid for synshandicappede, idet mange både socialt og fagligt har problemer og ikke kan følge med i forhold til deres seende klassekammerater. Formålet med efterskolen er derfor at give blinde og svagsynede unge et fagligt og socialt løft så de styrkes til at blive at blive inkluderet i ungdomsuddannelse og arbejdsmarked. 

 

Indholdet på efterskolen bliver blandt andet:

·         Afgangsprøver og undervisning på 8-10. klassetrin.

·         Vægtning i brug af synskompenserende teknologi.

·         Mobility.

·         Der er 2 hovedlinier i efterskolen – IKT og en musisk-kreativ linie.

·         Vejledning om uddannelsesmuligheder og erhvervsvalg.

 

Yderligere oplysninger om Efterskolen på Synscenter Refsnæs kan fås hos Berit Houmølle på behl@regionsjaelland.dk

 

3D-print

3D printere er blevet billigere og mere udbredt, og derfor har Synscenter Refsnæs besluttet at investere i en 3D printer for at afprøve mulighederne for at fremstille taktile materialer til blinde og stærkt svagsynede. Vi gør det i samarbejde med det private firma Sensus som Synscenter Refsnæs i forvejen har et tæt offentligt-privat samarbejde med. Vi er interesserede i fra Synscenter Refsnæs, at høre om erfaringer i Novir-samarbejdet i forhold til materialeproduktion i 3D, så hvis du vil dele dine erfaringer kan du kontakte Søren Schytt på soesc@regionsjaelland.dk.

 

IKT.

Synscenter Refsnæs fået 1.6 mill til særligt at satse på IKT-området. Pengene bliver brugt til hardware og software, Kompetenceudvikling og øget digitalisering af den viden og de bogmaterialer der produceres på Synscenter Refsnæs. Særlig fokus har der været på tablets, smartphones og apps, idet vi kan se at de giver synshandicappede nye og ofte billige hjælpemidler. Vi er samtidig begyndt at udbyde kurser i de forskellige teknologier og deres anvendelsesmuligheder for svagsynede, blinde og flerhandicappede.

 

Emnerne er eksempelvis:

·         Tablets, smartphones og apps.

·         Smartboardsteknologier og sammenkobling med øvrige hjælpemidler.

·         Inklusionssystemer som biblus.dk og Robobraille.

·         Auditivt software i kombination med forskellige typer af hardware.

 

 

Synscenter Refsnæs inviterer i Novir-regi til IKT-konference i Danmark den 7-8. november 2013. Formålet med konferencen er på Nordisk Plan at udveksle viden om synsfremmende teknologier særligt med fokus på hvordan teknologier kan anvendes til småbørn og skolebørn. Der vil i løbet af april måned blive udsendt yderligere information som denne konference, men reserver dagene nu hvis det har interesse.

 

Yderligere oplysninger om konferencen kan fås hos Berit Houmølle på Behl@regionssjaelland.dk og om IKT generelt hos Søren Schytt på soesc@regionsjaelland.dk

 

www.Biblus.dk

I starten af 2012 lancerede Synscenter Refsnæs en ny digital bibliotekstjeneste som indeholder alle de lærebøger og øvrig litteratur som Synscenter Refsnæs har produceret i html og efterfølgende i punktskrift. Biblus.dk er koblet sammen med Robobraille tjenesten og det betyder at lærere, elever, forældre og andre hjemme fra computeren kan downloade materialerne  i det format de har brug for hvad enten det er til prontoen, iphonen eller andet. Har man brug for punkt eller print printer vi det ud

 

Gå ind og kig på www.biblus.dk som gæst og se hvordan det virker. Yderligere oplysninger hos Søren Schytt på soesc@regionsjaelland.dk

 

Focus MDVI.

 

Synscenter Refsnæs har med baggrund  i  norske materiale Focus MDVI - Fo­kus på barn med synshemning og sammensatte vansker lavet en dansk bearbejdning som nu er udgivet af Synscenter Refsnæs og som forventes at blive et vigtigt værktøj for synsmedarbejdere i Danmark i forhold til synsudredning af børn med sammensatte vanskeligheder. Focus MDVI baserer sig oprindeligt på en Socrates projekt (EU) og er efter vores opfattelse det nærmeste vi kommer på evidens inden dette område.

 

Yderligere spørgsmål om Focus MDVI til Dorte Anette Møller på dorm@regionsjaelland.dk

 

 

Nyheder fra IBOS

 

The Flexi Box™

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom på certificeringskursus i København og lær at bruge den nye taktil-motoriske eksekutive test, der udføres uden brug af synet

 

En robust kasse, 10 klodser med forskellige geometriske former og et bræt med udskårne fordybninger til klodserne. Det er i al sin enkelhed materialet bag den nyudviklede test The FlexiBox™, ved hjælp af hvilken man kan vurdere, om en person har reducerede nonverbale eksekutive funktioner som følge af hjerneskade.

Det særlige ved The FlexiBox™ er, at den tester personer med blindhed, normalt og nedsat syn under samme betingelser, fordi man alene bruger hænderne til at føle sig frem til den rette kombination af klodser og huller.

Det tager op til 60 minutter at gennemføre testen, hvis brættet placeres i forskellige positioner, og der samtidig foretages interview eller supplerende test. Udover at svare på, om en person har reducerede eksekutive funktioner kan The FlexiBox™ også give indblik i årsagerne til blindes problemer med ADL og mobility samt vurdere praktiske evner hos bogligt svage elever.

Testens ophavsmand er neuropsykolog Tom Andersen, der er tilknyttet Instituttet for Blinde og Svagsynede i Danmark. Han underviser i brugen af The FlexiBox™ på et certificeringskursus den 5. september 2013 klokken 10 – 16.

Prisen for kurset er 21.000 dkr. / 2.816 EUR - prisen er eksklusiv moms

Prisen dækker undervisning, testmaterialet The Flexi Box™ og forplejning. Ved forudbetaling gives 12 procent i rabat.

 

Info og tilmelding: Neuropsykolog Tom Andersen, ta@ibos.dk

 

IBOS i 3D

 

 

I specialrådgivningen på IBOS har vi i år indkøbt en 3D scanner - og printer for at se hvilke muligheder der er med den nye 3D teknik. Vi har valgt en basiskonfiguration med en Replicator printer og en Roland scanner. Derudover har en håndfuld medarbejdere fra afdelingen været på et 2-dages kursus i 3D-modelleringsprogrammerne Silo 2 og Rhino 5.0.

 

 

Scanneren har været i aktion, nu mangler vi bare at få liv i printeren. Vi har haft nogle problemer med at kalibrere printeren, da modellen, som det kan ses på billedet, er rimelig hjemmelavet med en masse træ og skruer som skal justeres i 3 plan.

Tekstboks: Roland

 

Vi tænker mange tanker omkring fremtidig brug af 3D maskinerne, lige fra design og udvikling af prototyper til senere produktion til print af reproducerede scanninger, som kan males på, skæres i etc.

 

 

Med 3D-printeren får man mulighed for at anskueliggøre store uoverskuelig ting som en skyskraber eller en bro - eller meget små ting som cellers opbygning eller  DNA-strenge og gøre dem til taktile modeller og mere tilgængelige for blinde.

 

Konference: Nordisk konference om Ekkolokalisering 

IBOS står for en nordisk konference om ekkolokalisering den 10.-11. juni 2013 sammen med det nordiske netværk NORDEKKO, Huseby Kompetansesenter i Norge og ForumVision i Sverige. Temaet er udvikling af ekkolokalisering i et inkluderende perspektiv.


Konferencen er for: Professionelle, der arbejder med orientering og mobility (O&M) og udformning af tilgængelige miljøer, lyd eller universelt design. Forskere med interesse for menneskers og dyrs ekkolokalisering og brug i pædagogisk praksis. Personer, der selv bruger ekkolokalisering, og deres pårørende. Andre, der er interesserede i fænomenet ekkolokalisering.

På konferencen ser vi på, hvordan den nyeste viden om lyd og ekkolokalisering hos mennesker og dyr kan bruges til at udvikle og udnytte ekkolokalisering for mennesker.
Konferencen præsenterer dels en historisk undersøgelse af de forskellige måder at forstå menneskelig ekkolokalisering på og dels en gennemgang af, hvordan den nyeste forskning forklarer fænomenet. Vi ser på, hvordan ekkolokalisering kan være med til at skabe inklusion, og hvordan man kan undervise effektivt i det for personer i alle aldre. Der indgår praktiske øvelser og diskussioner.

Arrangørerne af konferencen er det nordiske netværk NORDEKKO i samarbejde med IBOS i Danmark, Statped sørøst i Norge og ForumVision i Sverige.

Konferencen foregår mandag den 10. og tirsdag den 11. juni 2013 på IBOS, Instituttet for Blinde og Svagsynede, Rymarksvej 1, 2900 Hellerup, Danmark.

Prisen er ved tilmelding inden d. 10 maj 3.150 kr. inkl. forplejning og efter d. 10 maj 3.650 kr. Sidste frist for tilmelding er fredag d. 31.5.2013.

 

Du kan få mere information om konferencen ved at kontakte:
Lone Dyekjær, tovholder fra IBOS i Danmark, tlf.: 39 45 23 84, ld@ibos.dk
Annemarie Enevoldsen, konferencekoordinator fra IBOS i Danmark, vedr. praktiske spørgsmål, tlf.: 39 45 23 13, ahe@ibos.dk
Inger Berndtsson, tovholder fra Forum Vision i Sverige, inger.berndtsson@ped.gu.se Edvart Sæter, tovholder fra Statped sørøst i Norge, edvart.saeter@statped.no

Hent program og tilmeld på http://www.ibos.dk/omibos/konferencer/ekkolokaliseringskonference.html

 

STROKE MED SYN - SYN MED STROKE

Skandinavisk symposium i København 4.-5. december 2012

Omkring 120 forskere og praktikere fra Skandinavien samledes på IBOS til Syn Med Stroke. Symposiet samlede op på, hvor vi er nu med rehabilitering af synsproblemer som følge af stroke. Fagfolk fremlagde og diskuterede aktuel forskning, praksis, og rehabilitering af halvsidigt syn efter stroke og andre hjerneskader. Og resultaterne blev sat i spil i forhold til den strokeramtes hverdag.

 

Arrangører: Syn Med Stroke blev arrangeret af IBOS v. Janne Hansen i samarbejde med Krister Inde, Indenova, Sverige, Sidsel Brøndmo, Huseby Kompetensesenter, Norge og Arne Tömta, Norges Blindeforbund, Norge.

 

Nodelæsning for svagsynede

Onsdag 13 marts havde IBOS besøg af Bernard Perry fra Sightread som afholdt en Workshop om trykfølsomme skærme til nodelæsning for svagsynede. Med nye store, klare og trykfølsomme touch-skærme, er det nu langt lettere for svagtseende musikere at læse noder. Ved hjælp af PowerMusic softwaren, som er en del af den samlede pakke, gøres noder (og notater) mere læselig ved at ændre størrelse eller ved at anvende forskellige skærmfarver. Workshoppen var en stor succes og der var stor begejstring fra deltagerne over de muligheder som blev givet, men også over den interesse producenten viste for de ønsker og behov de svagtseende musikere havde i forhold til fortsat udvikling af produktet." http://www.sightread.co.uk/special.html

 

 

Kursus om medarbejdernes kommunikative kompetencer

IBOS har afholdt et internt kursus for at øge medarbejdernes kommunikative kompetencer.

Titlen var: "Samtale som strategisk værktøj." Formålet var at tilbyde IBOS' ansatte indføring i/uddybning og afprøvning af løsningsfokuserede samtaleredskaber, til brug i udredning, afklaring og målsætningsarbejdet med borgere med synsnedsættelse. I overensstemmelse med IBOS' målsætning er borgeren i centrum, og skal støttes bedst muligt til at definere mål og identificere de virkemidler, de har valgt til at nå deres mål med.

 

Metoden var løsningsfokuseret og Strategisk Narrativ tilgang. Tæt forbindelse mellem teori og metode, gennem øvelser og feedback. Deltagerne forventes at være aktivt deltagende med deres egne oplevelser og fortællinger superviseret af kursuslederne. Interviewerens ressourcer og personlige kompetencer er i fokus. Centralt i denne arbejdsmetode er, at det som regel aldrig er problemet i sig selv, der er problemet, men det er måden, man tænker om problemet, der er problemet. 

 

Massøruddannelsen fører til job

Ny undersøgelse viser, at langt de fleste massører fra Instituttets uddannelse får arbejde. Kun 3 ud af 21 er ledige, så fremtids­udsigt­erne er gode også for Christian Flemming Jensen, der snart er klar til arbejdsmarkedet

 

Landsholdsspillerne Henrik Mølgaard og Kasper Søndergaard er nogle af dem, som for nylig kunne få masseret deres ømme håndboldmuskler af en blind. For 21-årige Christian Flemming Jensen har som en del af sin uddannelse på Instituttet været i praktik hos en fysio­terapeut, hvis kunder blandt andet tæller Skjern Håndboldklub. Og den unge mand kan med store sandsynlighed se frem til mere arbejde. En ny undersøgelse viser, at hele 15 ud af 21 massører uddannet på Instituttet er i arbejde i dag. Kun tre er ledige, mens tre har fået tilkendt pension. ”Nu kan vi dokumentere sort på hvidt, at det nytter at bevilge en massøruddannelse til en person med nedsat syn. Vi kan også konstatere, at de ikke bare kommer i arbejde men ser ud til at beholde deres job i lang tid, når de først får foden inden for et sted,” siger Lisbeth Nørregaard Wallgren, der er teamleder for Instituttets massør­uddannelse.

 

Et velegnet håndværk

Udover stor jobgaranti er der ifølge teamlederen andre fordele ved Instituttets massør­uddannelse.

”Ligesom blandt seende er der nogen, som ikke har lyst eller egner sig til at tage en boglig uddannelse. I dag er der næsten ingen håndværksuddannelser for synshandicappede bortset fra massør, som  oven i købet er velegnet, fordi mange med nedsat syn oparbejder meget gode taktile evner,” siger Lisbeth Nørregaard Wallgren. Håndværket var også netop det, som fik Christian Flemming Jensen til at begynde på Instituttets massøruddannelse. Han var på vej til at blive tømrer, da han for to år siden fik fjernet en medfødt tumor i hjernen, men efterfølgende skabte operationen en kraftig indre blødning, der forskubbede hans synsnerve og efterlod bare 0,3 procent af synet.

”Jeg kunne selvfølgelig ikke fortsætte min tømreruddannelse, og jeg ville have et håndværk. Mine hænder fungerer stadig fint, og sam­tidig ville jeg gerne arbejde med menneske, så et job som massør tiltalte mig med det samme. Jeg har også den fordel, at nogle patienter endda har det godt med, at jeg ikke kan kigge på dem!” siger han.

 

Investeringen betaler sig

Instituttets massøruddannelse er særligt tilrettelagt for blinde og svag­synede med meget praktisk træning og under­visning via lydbøger og taktile materialer. Derudover er der kun få studerende, meget ene­under­visning og længere tid end normalt til at opbygge en solid faglighed. Det betyder dog også, at den 19 måneder lange uddannelse er dyr, og det skræmmer.

”Vi oplever tit, at uddannelsen fuldstændig matcher borgerens behov, og at kommunen synes det er en god idé, lige indtil de hører prisen. Men specialuddannelser koster mange penge, og når vi nu ved, at det rent faktisk fører til job, så er der belæg for at sige, at investeringen alligevel kan betale sig,” siger Lisbeth Nørregaard Walgren. Hun henviser til en undersøgelse fra analyseinstituttet Oxford Research, som i 2009 dokumenterede, at det offentlige kan spare flere millioner, hvis de lader blinde og svagsynede tage en specialuddannelse på revalidering og derfor bliver aktive skatteborgere frem for passive modtagere af dagpenge, kontanthjælp eller pension.

 

Mål at klare sig selv

Christian Flemming Jensen drømmer om, at hans fremtid er et job på for eksempel klinikken i Ribe, hvor han var i praktik til ejerens store tilfredshed. ”Det var en win-win-situation. Christian fik lov at snuse til livet som massør, og for klinikken var det en spændende udfordring, der gav mere gang i huset,” siger John Bruun, der ejer Klinik for Fysioterapi. Selv er Christian Flemming Jensen også sikker på, at fremtiden tegner positivt. ”Jeg har altid villet være nummer et, og jeg arbejder konstant med tingene. Mit mål er at kunne klare mig selv, og jeg er vild med at være massør især for sportsfolk. Det vil jeg meget hellere end alt det der wellness, der selvfølgelig også er meget af som massør,” siger han. Af Anette Haugaard, journalist

 

IBOS metode og dokumentations udvikling arbejder: 

Københavns Kommune har i 2012 stillet krav til IBOS og øvrige centre om at anvende Forandringskompasset / Voksen Handicap på de af kommunens borgere på § 103, 104, 107 og 108, der opholder sig på IBOS i mere end fire måneder. Udviklingsafdelingen har i efteråret i samarbejde med BVA forestået arbejdet med at planlægge og koordinere implementeringen samt undervise en udvalgt gruppe af BVAs medarbejdere i Forandringskompasset, mhp. at de kunne formidle metoden videre til deres kolleger.

 

Kompasset giver anledning til at de relevante medarbejdere i forlængelse af baggrundsbeskrivelsen (ICF) får en systematisk drøftelse af borgerens udfordringer og ressourcer på 10 hovedområder samt hvilke prioriterede pædagogiske mål og indsatser, der skal arbejdes videre med og måles udvikling på i det kommende år. Hvor det er relevant drøftes mål og indsatser også på tværs af Dagtilbud og Bo-afdeling - et samarbejde der længe har været efterspurgt. Kompas-metoden er derfor blevet vel modtaget som et godt pædagogisk arbejds- og dokumentationsredskab blandt medarbejderne, der også medvirker til at indføre et fælles sprog.

 

Akkreditering som kvalitetsmodel

Københavns Kommune har i 2012 ønsket at indføre en kvalitetsmodel på deres centre. I SOF rettes fokus først på kommunens Bosteder, herunder IBOS’ Boafdeling, med det formål at sikre en fælles kvalitetsstandard for den service, man kan forvente som borger. I 2014 kommer turen til beskyttede værksteder, samværs- og aktivitetstilbud. På 9 forskellige Akkrediterings-kriterier omhandlende værdigrundlag; ledelsesstrategi; strategier for viden og kompetenceudvikling; metoder, tilgange og ydelser; planer og dokumentation; sundhedsfaglig indsats; samarbejde med borgere og pårørende; procedurer vedr. ind- og udflytning og forebyggelse af magtanvendelse og vold skal IBOS i første halvår 2013 på skrift og i praksis sikre, at IBOS og Bo-afdelingen lever op til de satte krav til strategier, planer, involvering og formidling.

 

I efteråret bliver IBOS og Boafdelingens indsats vurderet på en Auditering fra SOF, hvor vi skal svare på spørgsmål og det, vi siger vi gør, skal kunne genfindes i praksis. På mange områder har vi allerede strategier og planer, nogle skal dog skriftliggøres og på andre områder skal der arbejdes for at leve op til kravene.

Udviklingsafdelingen forestår akkrediteringsarbejdet i samarbejde med BVA samt deltager i de mere end 10 forberedende workshops i SOF.

 

 

Vi har arbejdet med at kommunikere IBOS virkefelt enkelt og komplekst på samme tid. Det er der kommet en model ud af :IBOS-model. Gå gerne ind på IBOS hjemmeside og undersøg nærmere. Vi vil gerne have jeres feed back.

 

Projekt Ny praksis har arbejdet med at skabe job.

Projektet er nationalt fondet, og har fået super gode resultater.

Kontakt evt. projektleder Lise Plagborg for resultatbeskrivelse af projektet.

 

 

CPH Game and Play Camp 2013

Vi var nogle fra Udviklingsafdelingen, E og K samt BVA der kunne tænke os at afholde en uges international camp for unge med workshops om musik, it, rollespil og sport. Både for at give en gruppe 17 – 25årige unge en mulighed for at mødes med andre unge blinde og svagsynede, tale engelsk og have det sjovt med aktiviteter, de fandt interessante og for at promovere IBOS, som et spændende sted. Det blev til en ansøgning sammen med Irland, Frankrig og Rumænien om Copenhagen Game and Play Camp. Vi har fået tilskud fra EU puljen Youth in Action til deltagernes rejse og ophold. IBOS er vært og står for aktiviteterne, så der bliver brug for samarbejde fra hele huset når 16 unge og deres ledsagere fra 21. til 28. april forhåbentlig skal have en god uge, de aldrig glemmer på IBOS.

Nordisk master i synsrehabilitering

Der er bevilget midler af Nordisk Råd, til udvikling af en nordisk master.

Fra DK er det UC-København og KennedyCentret der sammen med IBOS skal deltage i arbejdsgruppe mhp. udvikling af det faglige indhold.

 

Deltagelse i undervisningsministeriets praksis og videnspanel

Ministeriet for Børn og Undervisning har netop barslet med et nyt nationalt ressourcecenter, der skal sikre mere viden om inklusion og specialundervisning. Viden som kan anvendes i praksis i skoler og kommuner. Centret får støtte af et praksis- og videnspanel med 18 praktikere og forskere, der er håndplukket til formålet. En medarbejder fra udviklingsafdelingen (Peter Rodney) er udpeget af Danske Handicaporganisationer (DH) og godkendt og beskikket af børne- og undervisningsminister Christine Antorini som et af de 18 medlemmer i panelet.

 

Deltagelse i ICF-netværk

MarselisborgCentret har etableret et ICF-netværk, som formidler erfaringer og viden om ICF. Netværket mødes 2 gange årligt og består af ca. 40 personer bredt sammensat både geografisk og fagligt.

 

 

Ny publikation:

Ronald Vargas Brenes: Designing for an Inclusive School of Informatics for Blind Students. A Learning Perspective. Aalborg University - Department of Communication and Psychology. 2012. Kan downloades her http://www.kommunikation.aau.dk/arrangementer/Arrangement/ph.d.-forsvar-ved-ronald-vargas.cid75938