Læs mere på

www.novir.net


 

 

Nyt fra
NOVIRgruppen.

Forår 2012

 

 

 

 

 

 

 

Disse informationer er samlet af

Peter Rodney, NOVIR koordinator

 

Dette nyhedsbrev er trykt på Instituttet for blinde og svagsynede, maj 2012. www.ibos.dk

 

Jeg takker for alle bidragene fra de nordiske synsmedarbejdere.

 


 

 TOC \o "1-3" \h \z \u

Sverige. PAGEREF _Toc323723961 \h 4

Ny rektor på Ekeskolan.. PAGEREF _Toc323723962 \h 4

Fortsättning på projektet Rullstolsmobility. PAGEREF _Toc323723963 \h 4

Delaktighet för elever med funktionsnedsättning. PAGEREF _Toc323723964 \h 4

Getting in touch with literacy. PAGEREF _Toc323723965 \h 5

Projektet OPTIC prisbelönad. PAGEREF _Toc323723966 \h 5

Samverkan mellan nationellt och regionalt stöd. PAGEREF _Toc323723967 \h 5

Följa eleven.. PAGEREF _Toc323723968 \h 6

Min dotter är blind. PAGEREF _Toc323723969 \h 6

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) PAGEREF _Toc323723970 \h 6

Att leva med RP.. PAGEREF _Toc323723971 \h 7

Norge. PAGEREF _Toc323723972 \h 7

Nytt fra Tambartun.. PAGEREF _Toc323723973 \h 7

Kategori: Autisme. PAGEREF _Toc323723974 \h 7

Kategori: Sammensatte lærevansker PAGEREF _Toc323723975 \h 7

Kategori: Mobilitet PAGEREF _Toc323723976 \h 8

Kategori: Skole. PAGEREF _Toc323723977 \h 8

Publisering av ny litteratur PAGEREF _Toc323723978 \h 9

Nettbasert videreutdanning. PAGEREF _Toc323723979 \h 10

Nytt fra Huseby. PAGEREF _Toc323723980 \h 10

Omorganisering av Statped. PAGEREF _Toc323723981 \h 10

Artikkelsamling Syn 2011. PAGEREF _Toc323723982 \h 10

Oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. PAGEREF _Toc323723983 \h 11

Forskning og faglig utviklingsarbeid. PAGEREF _Toc323723984 \h 11

Kurs for personer med RP. PAGEREF _Toc323723985 \h 12

Island. PAGEREF _Toc323723986 \h 12

SensAge. PAGEREF _Toc323723987 \h 12

JOBS MDVI project PAGEREF _Toc323723988 \h 12

Finland. PAGEREF _Toc323723989 \h 12

Skolan för synskadade i Jyväskylä. PAGEREF _Toc323723990 \h 12

Kunskaps- och resurscenter Onerva. PAGEREF _Toc323723991 \h 13

Comenius-projektet PAGEREF _Toc323723992 \h 13

Danmark. PAGEREF _Toc323723993 \h 14

Nyheder fra Refsnæs. PAGEREF _Toc323723994 \h 14

2-årigt udviklingsprojekt PAGEREF _Toc323723995 \h 14

RoboBraille: PAGEREF _Toc323723996 \h 14

RoboBraille Trygfondsprojekt PAGEREF _Toc323723997 \h 14

LdV - RoboBraille in Education.. PAGEREF _Toc323723998 \h 15

Projekt Mobillæsning: PAGEREF _Toc323723999 \h 16

Nyheder fra IBOS.. PAGEREF _Toc323724000 \h 17

Træning i samtaleforløb med borgeren i centrum... PAGEREF _Toc323724001 \h 17

PD - moduler PAGEREF _Toc323724002 \h 17

Evaluering af ICF-projektet på IBOS.. PAGEREF _Toc323724003 \h 18

Projekt AF-Klaring på IBOS.. PAGEREF _Toc323724004 \h 18

Ny Praksis på IBOS.. PAGEREF _Toc323724005 \h 19

Fra jord til bord på IBOS.. PAGEREF _Toc323724006 \h 19

Ekkolokalisation.. PAGEREF _Toc323724007 \h 19

Rehabilitering på IBOS.. PAGEREF _Toc323724008 \h 19

SOS - symposium på IBOS.. PAGEREF _Toc323724009 \h 19

NOTA.. PAGEREF _Toc323724010 \h 19


 

Sverige

Ny rektor på Ekeskolan

Den 10 oktober tillträdde Elisabeth Brynje Starfelt som ny rektor på Ekeskolan. Elisabeth kommer närmast från Mikaelskolan i Örebro och ersätter Ronny Nilsson, som fortsätter med andra uppdrag inom myndigheten.

Fortsättning på projektet Rullstolsmobility

Projektet Rullstolsmobility som Resurscenter syn i Örebro genomfört i samverkan med Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) och Synskadades riksförbund (SRF) har fått en fortsättning i form av en kurs vid Örebro universitet. Kursen heter ”Samverkan kring barn och ungdomar med flera funktionsnedsättningar i ett delaktighetsperspektiv” och ger 15 högskolepoäng.

Kursens huvudsakliga innehåll är:

·         behovskartläggning och individbaserat rehabiliteringsarbete baserat på ICF:s tankemodell – den innovativa 5-stegsmodellen

·         funktionsnedsättningarnas praktiska, kommunikationsmässiga, sociala och emotionella konsekvenser

·         grundprinciper för orientering och mobility

·         fysisk miljö och dess anpassning till målgruppens behov

·         barnrättsperspektivet

Kontakta Håkan Jansson (hakan.jansson@spsm.se) för ytterligare information.

Håkan presenterade projektet vid den internationella mobilitykonferensen som hölls i Nya Zealand i februari (”Education and participation for MDVI children and youth”).

Delaktighet för elever med funktionsnedsättning

Det tre-åriga ”Delaktighetsprojektet” är inne på sitt andra år. Syftet med projektet är att utveckla en modell kring delaktighet som är tillämpbar vid insatser för att stödja barn och ungdomars delaktighet i skola. Målet är en modell för identifiering av problem, utvecklande av stöd samt uppföljning och värdering av insatsers nytta för elever. Målgrupper är myndighetens medarbetare samt praktiker och forskare utanför SPSM.

Resultaten och erfarenheterna från projektets första år redovisas i en delrapport. Den tar upp både kunskapsutvecklingen i arbetsgruppen och styrkorna med den modell som prövas i projektet. I ett exempel beskrivs betydelsen av olika delaktighetsaspekter utifrån ett möte med Kalle, en elev som använder rullstol och har en synnedsättning.

Under året har 25 elever med funktionsnedsättning intervjuats. Dessutom har det gjorts 14 observationer i skolmiljö. De har sedan använts som underlag för att kartlägga hinder för delaktighet och vad som främjar delaktighet i elevernas miljö. Under våren arbetar projektgruppen med att sammanställa en FoU-rapport, som beräknas vara färdig september 2012.

Kontakta Tove Dunkers (tove.dunkers@spsm.se) för ytterligare information.

Getting in touch with literacy

Catarina ”Kia” Johansson och Anders Rönnbäck deltog i konferensen, som denna gång hölls i Louisville – staden där American Printing House for the Blind har sitt säte. Kia och Anders kunde där delge närvarande kollegor, vilka främst kommer från USA och Canada, sina resultat från en studie om att utveckla en flytande läsning av punktskrift. I studien ingår nio elever i årskurs 3. Eleverna löstränade under 14 veckor enligt en metod som syftar att stärka den taktila avkodningsförmågan. Metoden bygger på tydlig struktur, tydlig dokumentation och omedelbar återkoppling efter varje lästillfälle. Resultaten visar på en positiv läsutveckling hos flertalet av de deltagande eleverna.

Kontakta catarina.johansson@spsm.se eller anders.ronnback@spsm.se för ytterligare information.

Projektet OPTIC prisbelönad

OPTIC – Optimising the Inclusive Classroom – var ett projekt inom EU:s Comeniusprogram som pågick 2008-2011. Från svensk sida deltog Ekeskolan och Resurscenter syn i Örebro. Efter avslutningen har projektet fått utmärkelsen ”Star Project Award”. Motiveringen är den höga kvaliteten på projektet och dess resultat samt de åtta deltagande ländernas spridning av resultaten.

Kontakta Catarina Reinestam Nelander (catarina.reinestam-nelander@spsm.se) för ytterligare information.

Samverkan mellan nationellt och regionalt stöd

På uppdrag av Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör har under det gångna året bedrivits ett intensivt arbete för att stärka samarbetet mellan de nationella resurscentren (syn, dövblind, döv/hörsel och tal & språk) och den regionalt baserade rådgivarverksamheten. Internt går arbetet under beteckningen ”4.2”, vilket syftar till punkten i myndighetens verksamhetsplan. Där anges att man ska göra en:

-          nulägesanalys om vad det samlade specialpedagogiska stödet erbjuder och den fördelning som finns mellan det nationella och det regionala specialpedagogiska stödet

-          processbeskrivning över hur det samlade specialpedagogiska stödet ska utformas för att möta dagens och morgondagens behov av specialpedagogiskt stöd

-          överenskommelse med inriktning för det nationella och det regionala specialpedagogiska stödet utgående från den framtiden utformning av det samlade specialpedagogiska stödet

-          handlingsplan för att implementera den framtida utformningen av det specialpedagogiska stödet. I denna handlingsplan ska särskilt framgå hur samverkan ska ske mellan det nationella och det regionala specialpedagogiska stödet.

En övergripande överenskommelsen mellan de fyra nationella resurscenteren och företrädare för de fem regionerna har träffats. Den 2-3 maj möts Resurcenter syn och SPSM:s regionalt baserade rådgivarna för att gå in på mer detaljerade samtal kring att ytterligare förstärka samarbetet.

För ytterligare information kontakta Ulla Sturaeus (ulla.sturaeus@spsm.se)

Följa eleven

De nya styrdokumenten för skolverksamheten, Skolinspektionens rapporter och SPSM:s versamhetsplan 2011-2012 bidrog alla till idén om ett gemensamt utvecklingsarbete för Nationella resursens specialskolor (Ekeskolan för synskadade med ytterligare funktionsnedsättning, Åsbacka för döva/hörselskadade med ytterligare funktionsnedsättning samt dövblinda och Hällsbo för grav tal och språkstörning) om ett gemensamt utvecklingsarbete med kursplaner och implementering av individuella utvecklingsplaner (IUP). Syftet är att varje skola och alla pedagoger ska få gemensamma verktyg för att kunna följa elevens kunskapsutveckling i förhållande till mål i läroplan och kursplan. Det innebär en utveckling av arbetet med IUP, skriftliga omdömen, åtgärdsprogram samt betyg och bedömning i syfte att öka att öka elevernas möjligheter att nå skolans mål.

För ytterligare information kontakta Ulla Sturaeus (ulla.sturaeus@spsm.se)

Min dotter är blind

Ann Magusson har skrivit en bok om hur man hanterar situationen när det visar sig att det nyfödda barnet har en grav synnedsättning och samtidigt ge barnet en uppväxt som där man tillfredsställer de behov som alla barn har.

Boken kan beställas från ann@turedata.se och kostar SEK 129 + frakt.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Alla läsare av NOVIR:s nyhetsbrev är kanske inte helt klara över hur den stora svenska myndigheten är organiserad. SPSM har drygt 1100 medarbetare och finansieras av Utbildningsdepartementet.

Internt är SPSM organiserad i åtta avdelningar:

-          Fem regioner med specialpedagogiska rådgivare och regionala skolor för döva/hörselskadade

-          Avdelning för produktion och anpassning av läromedel

-          Avdelning för fördelning av statsbidrag

-          Nationella resursavdelningen

o   Fyra resurscenter

§         Syn (Stockholm och Örebro)

§         Dövblind

§         Döv/hörsel

§         Tal & Språk

o   Tre nationella skolor

§         Ekeskolan (syn med ytterligare funktionshinder)

§         Hällsboskolan (grav tal och språkstörning

§         Åsbackaskolan (döv/hörsel med ytterligare funktionsnedsättning samt dövblinda)

o   Utvecklingsenhet

Att leva med RP

RP föreningen i Sverige utkommer med en ny bok som heter "Att leva med RP - en handbok för retiniker..." tag kontakt med Anita Andersson som är en av författarna. mailto:anita.anderssona@gmail.com

 

 

Norge

Nytt fra Tambartun

Kategori: Autisme

Tittel: Prosjekt Væremåte

Prosjekt Væremåte ble startet i 1999 for å beskrive individuelle særtrekk hos barn, ungdom og voksne med vansker innen autismespekteret. Mange mennesker med vansker innen autismespekteret har i tillegg andre diagnoser og tilleggsvansker. En av disse er synshemming i ulik grad. Prosjektet ønsker nå å se om barn, unge og voksne med autisme og synshemming som gruppe skiller seg fra mennesker med autisme uten synshemming når det gjelder personlighet, temperament, væremåte og ulike vansker i hverdagen.

Målet for Prosjekt Væremåte og synshemming er å kartlegge personlighet, temperament og væremåte hos mennesker med autisme og synshemming. Dette gjøres for å se om det er noen tiltak, metoder og teknikker som passer spesielt i arbeidet med barn, unge og voksne med autisme og synshemming.

Prosjektet er finansiert av Helse- Midt og organiseres fra Tambartun kompetansesenter. Prosjektet avsluttes januar 2013.

Samarbeidspartnere: UIO, NTNU, Autismeforeningen, Autismeenheten og Huseby kompetansesenter.

Prosjektansvarlig er Katrine Hildebrand

Prosjektmedarbeidere på Tambartun er Bengt Elmerskog, Magnar Storliløkken og May Nyheim.

Opplysninger om prosjektet finnes på autismeforeningen.no

 

Kategori: Sammensatte lærevansker

Tittel: Hva mener du? Forstå og bli forstått

En DVD om tidlig kommunikasjonsutvikling hos personer med synshemning og sammensatte vansker. DVD-en beskriver forløpet i tidlig utvikling av kommunikasjon. Beskrivelsen av det vanlige blir brukt som en ramme for å forstå det uvanlige i utviklingen hos mennesker med store og sammensatte vansker. Tekstene er gjennomgående illustrert med bilder, tegninger og videoklipp.

Vi møter 6 hovedpersoner i DVD-en. Noen andre personer er i tillegg med for å belyse spesielle temaer. Alle har hvert sitt ståsted i tidlig utvikling av kommunikasjon, og med sine ulike utgangspunkt gir de eksempler på at all tilrettelegging må være individuelt tilpasset og med basis i den enkeltes muligheter og behov. Et kapittel i DVD-en omhandler dokumentasjon, planlegging og samarbeid.

Målsettingen med denne DVD-en er å:

·         Sette fokus på kommunikasjonens rolle i samhandling.

·         Sette fokus på kommunikasjonens betydning for påvirkning av hverdagens aktiviteter og innhold.

·         Formidle en utviklingspsykologisk forståelse for å belyse vanlig og uvanlig utvikling av kommunikasjon.

·         Gi eksempler på tiltak og tilrettelegging for personer med de største kommunikasjonsvanskene - mennesker med omfattende funksjonshemminger.

 

NB! Dette er en dvd-rom til bruk på datamaskin

Norsk, bokmål. Dvd kan bestilles på www.autismeforeningen.no Pris kr 160,-

Kontaktperson på Tambartun kompetansesenter er synspedagog Anny M. Vollan

Kategori: Mobilitet

Tittel: Eye-tracking i kartlegging av orienterings og mobilitetsfunksjoner

Eye-tracking gir oss mulighet til å analysere hvordan personen fikserer og flytter blikket under orienterings- og mobilitetsfunksjoner.

Forsøkspersonene er mennesker med RP og AMD.

 

Arbeidet inngår som del av et pågående utviklings- og forskningsarbeid mellom Tambartun, Syns- og audiopedagogisk tjeneste i Hordaland, Huseby kompetansesenter, UiO (Institutt for spesialpedagogikk), og NTNU (Institutt for fysikk og Pedagogisk institutt). Innsamling av data er nå ferdig.

 

Vi har hatt en første presentasjon av materialet under verdenskonferansen i mobilitet på New Zealand i år. I løpet av 2012 vil rapporter i form av en mastergradsoppgave, forskningsartikkel og elektroniske publikasjoner komme på plass.

 

Resultatene så langt er lovende, der en kan se klare sammenhenger mellom egenrapportering og registrert synsatferd. En ser også at eye-trackeren gir vesentlig informasjon om de teknikker den synshemmede anvender i orientering, noe som vil kunne bli et verdifullt supplement i klinisk arbeid.

 

Prosjektet styres fra Tambartun under ledelse av synspedagog, dr.philos Per Fosse.

 

Kategori: Skole

Tittel: Veileder

Tambartun og Huseby har fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet om å lage en veileder for å gi god opplæring i ferdighetsfagene punktskrift, mobilitet, ADL og tekniske hjelpemidler for blinde og sterkt svaksynte elever.

Målgruppe er pedagogisk personale i skolen. Dokumentet beskriver ferdigheter på tre nivåer i fagene. Sluttdato: 1. mai 2012.

 

Tittel: Veiledningsmateriell

Tambartun og Huseby har fått oppdrag fra Utdanningsdirektoratet om å lage veiledningsmateriell som skal hjelpe lærere å tilrettelegge undervisningen for blinde og sterkt svaksynte elever slik at kompetansemål i skolens generelle læreplan kan nås.

Sluttdato: 1. november 2012

 

Tittel:Kan ABC Inneholde ATC? K-A-I-A

ATC (Active Tactile Control) er en programvare som registrerer trykk og bevegelser av fingrene når en leser på leselist. Dette gir mulighet for å registrere hvordan fingrene leser bokstav, ord og tegn på leselista. ATC gir en visuell gjengivelse på skjermen, slik at læreren ser bevegelsene. Programmet kan via syntetisk tale også lese bokstaven/ordet eleven leser på leselista.

 

Målsetting for prosjektet:

·         Få mer kunnskap om hvordan hendene beveger seg når eleven er på et tidlig nivå i leseopplæringen.

·         Inkludere ATC-teknologien i klassens ordinære begynneropplæring.

·         Utvikle metodikk i bruk av dataverktøy for blinde barn.

·         Utvikle en veileder til lærerne om hvordan de kan ta denne teknologien i bruk.

Prosjektleder: Oddvar Øyan, Tambartun, Planlagt ferdig 2012.

 

Tittel: Begynneropplæring i punktskrift

Huseby og Tambartun kompetansesenter er i ferd med å utvikle et nytt leseverk i punktskrift. Målet er å lage et verk som kan brukes i tilknytning til læreverk for normaltseende elever, uavhengig av hvilket verk som er valgt for klassen. Det nye verket skal omfatte flere deler, innlæring i alfabetet, innlæring av grunnleggende leseteknikk, leseøvelser i punktskrift på papir og elektronisk form (leselist).

Prosjektleder: Tore Pukstad, Tambartun Planlagt ferdig høst 2012.

 

Publisering av ny litteratur

Ny bok (kommer våren 2012):

Magnar Storliløkken, Harald Martinsen, Jon Magne Tellevik, Bengt Elmerskog  Mobilitetsopplæring. Mobilitetsopplæring av barn, unge og voksne med synshemming. Tapir akademisk forlag.

 

Ny bok (ligger ferdig for trykking)

Bengt Elmerskog og Per Fosse (redaktører)

Lære for livet - En innføring i pedagogikk og læring ved Juvenil Nevronal Ceroid Lipofuscinose (JNCL). Boken henvender seg til alle som arbeider med, eller skal arbeide med, læring og pedagogikk for barn og unge med diagnosen JNCL (Juvenil Nevronal Ceroid Lipofuscinose) eller Spielmeyer-Vogts sykdom som den også kalles.

 

Ny bok (ferdig for trykking)

Eli Krokstad, Rita Jeremiassen og Liv Berit Augestad:

Bevegelsesglede for synshemmede – Praktisk-pedagogisk tilrettelegging

Bokenretter seg mot fagfolk i kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, foreldre og andre interesserte.

 

Artikkel:

Klingenberg, O. G., Augestad, L. B., & Fosse, P. (2012). An examination of 40 years of mathematics education among Norwegian braille-reading students. Journal of Visual Impairment & Blindness, 106(2), 93-105.

 

Nettbasert videreutdanning

Se info på http://www.videre.ntnu.no  om de ulike kursene som blir tilbudt. Av nye kurs vil vi nevne følgende:

PED6662: Generell innføring i digital kompetanse og synshemning. Det første kurset er generelt i sin innretning og danner grunnlag for opptak til del to neste.

PED6663: Digital kompetanse og blinde

PED6664: Digital kompetanse og svaksynte

Andre samarbeidspartnere er Stockholm universitet og Specialpedagogiske skolmyndigheten, i Stockholm.

Bedre læring og livskvalitet for barn, unge og voksne med autismespekterforstyrrelser (ASF).  Nytt kurs startet høsten 2012. Kursene har universitetsnummer PED6680 og PED6683.

 

Nytt fra Huseby

Omorganisering av Statped.

Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped) skal omorganiseres fra 12 selvstendige virksomheter til en felles nasjonal organisasjon med en sentral ledelse og fire flerfaglige regionsentre (Statped Nord, Statped Midt, Statped Vest og Statped Sørøst). Huseby vil fra 1. januar 2013 være del av det flerfaglige regionsenteret Statped Sørøst, men vil fortsatt ha som hovedoppgave å gi tjenester og utvikle kompetanse innen fagområdet synsvansker. Statped.no har en temaportal syn som gir informasjon om tjenester og tilbud fra Statped på fagområdet synsvansker. Redaktør for temaportalen er Stine Morbech på Huseby (stine.morbech@statped.no).

 

Artikkelsamling Syn 2011.

Samlingen omfatter alt fra små fagtekster til større vitenskapelige artikler om perseptuelle synsvansker, språk, lesing, ekkolali og psykososiale utfordringer i skolen. Syn 2011 inneholder også et lite nostalgisk fotoalbum ettersom den ble utgitt i anledning Blindeundervisningens 150-årsjubileum i Norge. Boka åpner med en refleksjon over at ”Tidlig innsats er ikke som før”. Redaktør er Synnøve M. Sydnes. Syn 2011 kan lastes ned på http://www.statped.no/Tema/Syn/Publikasjoner/Syn-2011/

 

Oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Huseby og Tambartun har fått følgende oppdrag fra Utdanningsdirektoratet:

1.      Utarbeide forslag til en veileder som skal bidra til å gi elever en god opplæring etter opplæringslovens §§2-14 og 3-10 til bruk for skoleeiere og pedagogisk personell. Målgruppen for veilederen er skoleeiere og pedagogisk personell. Veilederen skal dekke temaer som punktskrift, mobilitet/adl og bruk av tekniske hjelpemidler for blinde og sterkt svaksynte elever.

2.      Utarbeide fagovergripende veiledningsmateriell som skal hjelpe lærere med å tilrettelegge opplæringen i ordinære fag i det nasjonale læreplanverket Kunnskapsløftet. Hensikten er å redusere faktorer som kan skape hindringer for sterkt svaksynte og blinde elever i å nå kompetansemålene i fagene.

I tillegg skal Utdanningsdirektoratet sende et brev til skoleeiere og informere om elevenes rettigheter etter §§2-14 og 3-10.

Arbeidet skal være ferdig i løpet av 2012. En arbeidsgruppe med fagpersoner fra Tambartun og Huseby samarbeider tett om oppdraget. Vi har tro på at dette arbeidet vil være viktig for å sikre kvaliteten på opplæringen for elever med synsnedsettelse.

 

Forskning og faglig utviklingsarbeid.

Huseby har for tiden 2 ansatte som arbeider med doktorgradsprosjekt og 9 ansatte som gjennomfører masterstudiet med fordypning i synspedagogikk. Vi ser fram til mange interessante artikler, mastergradsoppgaver og prosjektrapporter i tiden som kommer. Her er utdrag fra vår prosjektoversikt:

·         Synsfunksjon hos prematurt fødte barn. Doktorgradsprosjekt. Arnulf Myklebust

·         Tidlig språk og aktivitet hos blinde barn. Doktorgradsprosjekt. Gro Aasen.          

·         Utvikling av funksjonelt språk hos blinde barn. Forskningsprosjekt Gro Aasen.

·         Lese- og skriveopplæring på 1. trinn (utvikling av leseverk for elever som bruker punktskrift). Samarbeid med Tambartun.

·         Ekkolokalisering. Nordisk samarbeid. Edvart Sæter.

·         Kjenn hva jeg føler. Faglig utviklingsarbeid knyttet til en arbeidsmåte, basert på KAT-kassen, som kan fremme emosjonell utvikling hos barn og unge med sterk synsnedsettelse. Knut Brandsborg og Bjørn Kjølle.

·         Taktil funksjon og tiltak for leseutvikling. Faglig utviklingsarbeid knyttet til utprøving og tilrettelegging av materiell for kartlegging og tiltak. Astrid Vik og Karen Grini.

·         Å være foreldre med en synshemning. Anne Mette Bredahl.

·         IKT for førskolebarn. Faglig utviklingsarbeid. Silje Benonisen m fl.

 

 

Kurs for personer med RP.

Huseby har utviklet en kurspakke som består av tre tredagers kurs for personer med RP. Hovedmålet med kursene er at den enkelte skal bli bedre i stand til å møte utfordringer som følger av RP. Dette oppnås ved å

·         gi deltakerne en bedre forståelse av egen synsfunksjon

·         bli kjent med de mest relevante mobilitetshjelpemidler

·         gi deltakerne de grunnleggende ferdighetene som trengs og motivasjon til å fortsette å komme seg rundt selvstendig

 

Kurset legger vekt på å gi kursdeltakerne grundig informasjon om RP, anledning til å møte andre i liknende situasjoner og erfarne fagfolk. Kurset inneholder mange praktiske øvelser. Mye av treningen foregår på kveldstid og i realistiske situasjoner som gir visuelle utfordringer for deltakerne.

 

Island

SensAge

The Icelandic National Institute for the Blind, Visually Impaired, and Deafblind participated in many interesting and exciting projects in 2011. The institute is now involved in the SensAge project  and the aim of SensAge is to become the reference point within the European Union for developments in lifelong learning and enablement for ageing people with sensory disabilities in order to maintain their independence and to improve their quality of life.

JOBS MDVI project

The institute is the leading partner in the JOBS MDVI project which is defined as the training for professionals working with individuals with multiple disabilities and visual impairment on finding jobs and opportunities that benefit society.

 

The institute also started a guide dog project and has hired a dog trainer, has been purchasing dogs and puppies, and started the training process. The new project has so far been a great success with a lot of publicity and support from the Icelandic Blind Union.

 

Finland

Skolan för synskadade i Jyväskylä

Det här läsåret har Jyväskylä skola för synskadade 32 elever. De yngsta är 12-år och går i åk 3 och de äldsta är 16-17 år och går i 10 åk. Nya vindar blåser också här I Jyväskylä inom det specialpedagogiska området. Detta år är det sista skolåret som självständig skola för synskadade. I september i år kommer vi att fira skolans 40-års-jubileum.

 

Kunskaps- och resurscenter Onerva

I januari 2013 kommer våra båda statliga specialskolor i Jyväskylä, vår skola för synskadade och skolan för hörselskadade elever, att slås ihop till en ny skolenhet och få ett nytt namn: Kunskaps- och resurscenter Onerva, Onerva Mäkis skola. Onerva Mäki arbetade som lektor vid specialpedagogiska lärarutbildningen vid Jyväskylä Universitet och har också gjort en internationell karriär bland annat som utbildare av  afrikanska specialpedagoger både i Finland och utomlands.

 

Just nu har vi startat planeringen av en ny skolbyggnad för vår nya skola. Den kommer att byggas på vår skolas tomt och torde stå klar år 2015. Vår skolas gamla elevhem är redan bortrivet och under nästa sommarlov skall vår skolbyggnad rivas. Ni kan säkert förstå att vi har haft och kommer att ha massor av olika projekt på gång, både med ny skolenhet och nya skolbyggnader.

 

Till vårterminen 2013 planerar vi en spännande och utmanande kurs om sociala färdigheter. Vi informerar mera om den under Novir-dagarna i september.

Comenius-projektet

Jyväskylä skola för synskadade var med i Comenius-projektet   “Sound and Picture”- Using ICT as a communication tool for learners with multiple disabilities and a visual impairment (MDVI) under åren 2009-2011. Övriga deltagare kom från: Nord-Irland, Irland, Luxemburg, Italien, Sverige, Danmark, Norge, Litauen och Lettland. Tanken med Comenius-projektet var att utveckla nya kommunikationsmöjligheter för elever med flerfunktionshinder.  Hur kan man t.ex. använda en diktafon och digital kamera, en mp3-spelare tillsammans med en dator? Alla deltagande instanser utvecklade nya idéer, tips och erfarenheter, som man delade med varandra. Idén var att utveckla verktyg, som man kan konkret använda med eleverna, och som också kan användas utan extra kostnad. Från vår skola var specialklasslärare Päivi Lång kontaktperson. Under två års tid arbetade hon med skolans Comenius-team (specialklasslärare, O&M instruktör, fritidspedagog och ledare från elevhemmet). De deltog i projekt-träffar i Sverige (Ekeskolan, Örebro november 2009), i Italien (Lega del Filo d'Oro ONLUS, Osimo maj 2010), i Danmark (Synscenter Refsnæs, Kalundborg december 2010) och i Lettland (Strazdumuiža Residential Secondary School, Riga maj 2011). 

 

Vi använde freeware-programmen; ”Audiograbber”, ”IrfanView”, ”Audacity”.  Med ”Powerpoint”- och ”Open Office” gjordes ljudbilder till eleverna. Dessutom fick vi lära  känna till Storegate-service, ”Hear and See”-modell (Danmark),  eTwinning-server och  ”the 5-step-modelin” (Tambartun), som kommer att översättas till finska under vårterminen 2012.

 

Nu planerar vi en ny Sound and Picture- pilotkurs till höstterminen 2012.  Se mera information på: http://www.soundandpicture.eu/pages/

 

 

Danmark

 

Nyheder fra Refsnæs.

2-årigt udviklingsprojekt

På Synscenter Refsnæs er der iværksat et 2-årigt udviklingsprojekt, der har til hensigt at forandre struktur og indhold af ydelserne i overensstemmelse med kommunernes behov på synsområdet. Synscenter Refsnæs skal i højere grad understøtte kommunernes opgave med at inkludere børn og unge i lokale undervisnings- og rådgivningstilbud.

Ud fra dette overordnede mål arbejdes der med 7 delprojekter:

 

1. Udvikling af nye tilbud, der understøtter lokal inklusion

2.  Modulopbygning af kursus- og undervisningstilbud.

3. Beskrivelse af mulighed for efterskole.

4. Udvikling af indsats- og resultatdokumentation.

5. Udvikling af informations- og kommunikationsteknologi.

6. Strategi for sikring og udvikling af specialkompetencer.

7. Prisfastsættelse af ydelser.

Information/spørgsmål: Hans Augustesen haau@regionsjaelland.dk

RoboBraille:

RoboBraille tjenesten er udviklet betydeligt siden sidste nyhedsbrev 2011. Dette gælder både sprog, funktioner og underliggende tekniske løsninger. Der er således tilføjet spansk, fransk, arabisk og amerikansk engelsk.

 

Hollandsk er lige nu under implementering, som følge af et samarbejde med Bártimeus og Dedicon i Holland. Særligt i NOVIR regi, er det relevant at nævne at hvis der var behov, kunne RoboBraille Tjenesten også omfatte øvrige nordiske sprog, som svensk, norsk og finsk, da talesyntesen findes i de pågældende lande.

Nye funktioner omfatter bl.a. konvertering af dokumenter til e-bøger. RoboBraille tjenesten understøtter produktion af de to mest populære e-bogs formater, e-pub og MOBI. Hele RoboBrailles tekniske platform er også blevet udskiftet og opdateret, for at kunne håndtere nye løsninger og øget trafik.

 

Yderligere aktiviteter i 2012 omfatter bl.a. udviklingen af konvertering af PowerPoint til andre formater, matematik til DAISY, yderligere konverteringsmuligheder af PDF formatet (taggede PDF) samt russisk. Information/spørgsmål henvendes til: Lars Ballieu: lbc@sensus.dk

 

RoboBraille Trygfondsprojekt

Projektperioden er 01.10.2011 - 30.09. 2012. Projektet har særligt fokus på understøttelse af svagsynede børn/unge. Det omfatter tre indsatsområder: opdatering af RoboBrailles tekniske platform, hvilket er gennemført. Understøttelse af nye læseplatforme som mobiltelefoner og tablets med forskellige e-bogslæsere. Dette er også gennemført da RoboBraille kan producere e-bøger. Det tredje område omfatter en forbedret understøttelse af svagsynedes behov. Der skal udvikles en ny komponent til RoboBraille (RoboBraille E-bogslæser) der kan understøtte automatiseret produktion af individuelt tilpassede materialer, omfattende f.eks. farvekombinationer, kontraster og forstørrelsesgrader.

 

Der er etableret en udviklings- og testgruppe af 17 svagsynede børn/unge i alderen 10-16 år, samt deres familier; deltagerne har forskellige synsdiagnoser omfattende let svagsynet til borderline. De unge har testet forskellige typer tablets som Apple Ipad og Samsung Galaxy. Forældre og børn er undervist i anvendelsen af RoboBraille og har derudover deltaget i workshops. De foreløbige erfaringer med tilgængelighedsfunktioner og læsning af e-bøger er indsamlet, og kvalificeret til brug for udviklingen af en første version af RoboBraille E-bogslæseren for svagsynede.

 

Programmet ventes færdigt og testet ved projektets afslutning den 30.09.2012. I forbindelse med afslutning af projektet, planlægger vi at publicere en række faglige artikler i relevante publikationer og konferencer. Information/spørgsmål henvendes til Tanja Stevns tstv@regionsjaelland.dk 

 

LdV - RoboBraille in Education

Det internationale projekt er 2 årigt under EU Leonardo programmet, og løber fra august 2011-juli 2013. Der er 8 partnere i 6 lande; Italien, Cypern, England, Irland og Ungarn, samt 2 fra Danmark Sensus Aps. og Synscenter Refsnæs, der også er koordinator. Der er, både hos os selv og også i resten af Europa, et stort behov for at give lærere/øvrige undervisere ny viden om ICT (Informations/kommunikations teknologi) og hvordan denne anvendes i undervisningen. Dette er nødvendigt for at øge kvaliteten i de enkelte uddannelsesforløb, og er med til at understøtte at mennesker med syns og læsehandicaps, har lige muligheder i uddannelse og samfund.

 

Uddannelse skal her forstås bredt og dækker over flere niveauer, idet partnerne i projektet spænder over universiteter, colleges, specialskoler, ressourcecenter, brugerinteresseforeninger og private aktører.

 

Projektpartnerne vil gennem internationalt samarbejde indsamle og beskrive eksisterende erfaringer og didaktiske fordele, ved at bruge RoboBraille i en pædagogisk sammenhæng. Der skal udvikles nye metoder og dermed ny viden, der kan bruges direkte i den undervisningsmæssige praksis. Projektpartnerne mødes 6 gange i løbet af projektperioden til workshops, hvori der indgår undervisning i ICT, vidensdeling og metodeudvikling. I de mellemliggende faser ligger det egentlige arbejde med afprøvning, evaluering og øvrige projektrelaterede opgaver.

 

Projektet skal resultere i et RoboBraille Katalog over metoder og foreløbig Best Practice, der kan understøtte integrationen og øge kvaliteten af undervisningen i det almindelige uddannelsessystem, nationalt og internationalt. Information/spørgsmål: Tanja Stevns tstv@regionsjaelland.dk

 

Projekt Mobillæsning:

Projekt Mobillæsning handler overordnet set om at afprøve og dokumentere med hvilken effekt mobiltelefoner vil kunne anvendes til at understøtte læsning hos personer med oplevede læsevanskeligheder, - herunder synshandicappede unge. Udover afprøvning og dokumentation, over en periode på 2 år, ligger der i projektet også et ønske om at undersøge om målgruppen af unge opnår at få en bedre selvopfattelse, mere selvtillid og større uafhængighed ved anvendelse af mobiltelefoner til understøttelse af læsning. Målet er, at de unge forøger deres kompetencer, og derigennem opkvalificerer sig, så deres muligheder i forhold til uddannelse/ arbejde øges og at de generelt opnår en øget tilgængelighed i samfundet.

 

Teknologien kan på en lang række måder åbne verden for unge med synshandicap og

mobiltelefonen har nogle åbenbare fordele i, at den udover at være billig er upåfaldende som hjælperedskab. Dertil komme at de unge, modsat pc’en, kan have den med overalt – på arbejde, i supermarkedet og på uddannelse.

 

Synscenter Refsnæs bidrager til projektet med 5 unge, som har fået udleveret en telefon og i det daglige guides af 2 pædagoger som er knyttet til projektet og de unge. På Boenheden Fjordhøj, hvor flere af de unge bor, er der store forskelle i oplevelsen af hvad og om mobillæsning hjælper dem i hverdagen. Nogle oplever at det teknisk er besværligt og ikke altid lige til at gå til, mens andre ingen problemer har på det område.

 

En ung synshandicappet mand, som bor i egen lejlighed og arbejder i Teknisk Afdeling på Synscenter Refsnæs har stor glæde af mobillæsningen i det daglige – oplever at han selv kan finde ting og sager på værkstedet hvor han før måtte spørge sig frem. Ligeledes oplever han en stor frihed i forhold til at kunne handle og være mere sikker på, at han kommer hjem med de rigtige varer fordi mobiltelefonen har læst op for ham hvad varen hedder.

I ovenstående tilfælde er mobiltelefonen en Iphone, og det er oplevelsen, at det er den telefon der fungerer bedst, hvorfor yderligere 2 af de unge i den kommende tid skal afprøve disse i stedet for andre almindelige telefoner.

 

Det er oplevelsen, at mobillæsning fungerer godt hvis den unge oplever at have brug for det til at løse opgaver som de ellers skal bede om hjælp til – men at de unge som ikke har nogle relevante ting at bruge det til, hurtigt fravælger muligheden. I erkendelse af ovenstående, overvejer vi at koble brugen af mobillæsning tættere på skoleområdet i forventning om, at de unge der vil opleve et relevant behov for at anvende teknikken.

 

Projekt Mobil-læsning er støttet af EU's Socialfond og samarbejdspartnerne er udover Alexandra Instituttet, Jobcenter Slagelse, Center for Specialundervisning i Slagelse, Slagelse Sprogcenter, Synscenter Refsnæs i Kalundborg og 3F i Slagelse.””

 

Informationer/spørgsmål til:

Susanne Johansen – områdeleder: sutj@regionsjaelland.dk

 

Nyheder fra IBOS

Træning i samtaleforløb med borgeren i centrum 

Træning i samtaleforløb er udviklet på baggrund af fremførte behov i forbindelse med vores styrkede fokus på borgeren i centrum. Træningen er en indføring i/uddybning og afprøvning af løsningsfokuserede samtaleredskaber, til brug i udredning, afklaring og målsætningsarbejdet med borgere med synsnedsættelse. I overensstemmelse med IBOS' målsætning er borgeren i centrum, og skal støttes bedst muligt til at definere mål og identificere de virkemidler, de har valgt til at nå deres mål med.

Metode der gives træning i er: Løsningsfokuseret og strategisk narrativ tilgang. Tæt forbindelse mellem teori og metode, gennem øvelser og feedback.

Træningen er i kursusform opdelt i moduler. Deltagerantallet pr. kursus er 12, men er i 2011 gennemført med 11 deltagere.

Næste kursus udbydes i efteråret 2012.

PD - moduler

I et samarbejde med UC Syddanmark har IBOS arbejdet på at kunne udbyde to synsmoduler under den Pædagogiske Diplomuddannelse.

Disse to moduler, modul 8 og 9, vil danne grundlag for, at den studerende kan forestå arbejde som synsprofessionel i relation til børn, unge og voksne. Hvert modul giver 10 ECTS point. De to moduler afløser den tidligere synsfaglige grunduddannelse.

Modul 8 blev første gang udbudt og gennemført i den nye form i efteråret 2011. Modul 9 bliver udbudt i foråret 2012.

Vi er i gang med at planlægge for 2012 og 2013.

IBOS er modul- og uddannelsesansvarlig. Det betyder at vi har den faglige og administrative ledelse og skal udvikle, være sparringspartner, koordinator, planlægger, tilrettelægger, tovholder, underviser, men også censor på PD moduler i Specialpædagogik.

 

Evaluering af ICF-projektet på IBOS

Med støtte fra Helsefonden har ekstern evaluator i samarbejde med Udviklingsafdelingen gennemført en lærende evaluering af ICF-projektets første to dele. Der er givet sparring til projektledere, feedback på udviklede og udfyldte ICF-skemaer, undervist i ræsonnerings model samt gennemført individuelle og fokusgruppeinterview med henblik på at justere projektet og skabe læring fagligt og organisatorisk.

På baggrund af den lærende evaluering af ICF projektet er der skrevet en letlæselig erfaringsbooklet ”En forandring kommer sjældent alene” om IBOS’ erfaringer med at gennemføre ICF projektet. Erfaringsbookletten er målrettet beslutningstagere og øvrige interesserede på andre institutioner og i kommuner.

 

Projekt AF-Klaring på IBOS

I tæt samarbejde med Telehandelshuset afsluttede IBOS projekt AF-Klaring, der er bevilget af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Projektets overordnede mål har været at afklare (syns-) handicappedes muligheder og betingelser for at kunne bestride et job på arbejdsmarkedet gennem ”at åbne handicappede for arbejde og arbejdslivet for handicappede” indenfor kundeserviceområdet.

Projekt AF-Klaring har udviklet  et 12 ugers målrettet afklaringsforløb for mennesker der er blinde/svagsynede og/eller har anden funktionsnedsættelse.

Forløbet har været en kombination af praksis og teori med basis i varetagelsen af almindeligt forekommende opgaver indenfor kundeserviceområdet.

Projektet indtog det første hold kursister den 10.5.2009 og afsluttede det sidste hold den 20.10.2011. Alle 30 kursister har gennemført forløbet på 12 uger. Kursisterne er generelt længere væk fra arbejdsmarkedet end forudsat i projektbeskrivelsen: 6 kursister har været 1 år eller mindre væk fra arbejdsmarkedet, 7 kursister har haft ingen eller en meget perifer tilknytning til arbejdsmarkedet og 17 kursister har været væk fra arbejdsmarkedet mellem 2 og 10 år. 

29 af 30 kursister var på offentlig forsørgelse ved deres start på AF-KLARING. Ved projektets afslutning er status for kursisterne, at

På den baggrund har IBOS og Telehandelshuset besluttet at implementere AF-Klaring som et at IBOS fremadrettede tilbud.

 

Ny Praksis på IBOS

En af de projektideer som blev realiseret i 2011 er Projekt Ny Praksis med en bevilling fra Arbejdsmarkedsstyrelsen på godt 2,2 mio. kr. til et projekt på IBOS, der hjælper personer med nedsat syn med at afklare sig i forhold til arbejdsmarkedet, finde virksomhedspraktikker og arbejde. Projektmedarbejdernes metodeudvikling superviseres af Handivid.

 

Fra jord til bord på IBOS

Et andet projekt som blev ansøgt sammen med BVA, bevilget af Pensionsstyrelsen og realiseret i 2011 er projekt Fra jord til bord. Projektet er søgt for at styrke dagtilbuddet til førtidspensionister med midler til aktiviteter som oprettelsen af et æblemosteri, udflugter, mv. Projektet modtog 425.000 kr.

 

Ekkolokalisation

Vi har startet et nordisk udviklingsarbejde omkring ekkolokalisation hvor vi samarbejder med forskere og praktikere fra Danmark, Norge, Sverige. Vores mål er at afholde en europæisk konference i løbet af 2012/13 og senere beskrive et praksis/forskningsprojekt. Forhåbentlig et internationalt projekt.

 

Rehabilitering på IBOS

IBOS faglige ramme er at vi arbejder med helhedsorienteret rehabilitering. Vi arbejder med at opgradere os, ikke mindst med en mastergrad om specialpædagogik i forhold til rehabilitering og dels gennem deltagelse i Hvidbog 2 arbejdet i Rehabiliteringsforum.dk. Her har vi i en arbejdsgruppe bidraget med en bearbejdet casestory på synshjerneskadeområdet til en netpublikation om praksis, kaldet "Dilemmaer i rehabiliteringen", 2011. De tværgående pointer herfra er senere systematiseret og diskuteret i publikationen: "Udfordringer til rehabiliteringen i Danmark" 2012.

 

SOS - symposium på IBOS

I samarbejde med IndeNova, Sverige, stod IBOS i april 2011 for et skandinavisk symposium med fokus på muligheder og nye metoder indenfor stroke-rehabilitering.

Forskere, udviklere og embedsmænd fra Norge, Sverige, Danmark, Australien, USA og Tyskland fremlagde resultater og erfaringer.

Der deltog 120 personer fra Skandinavien og enkelte fra andre lande.

SOS bliver 4+5.12 forvandlet til SMS = syn med stroke eller stroke med syn.

Rekvr. Annonce og meld dig

 

NOTA

Det danske bibliotek NOTA der producerer lydbøger, e-bøger og punktskrift til mennesker som ikke læser almindelig trykt tekst har produceret en kort film på engelsk (11 min.) om Braille og musik, som IBOS har været involveret i på grund af vores musikalske ungdoms sommerlejr og musik uddannelser. "Braille - My Musical Language" is a beautiful and moving film about three blind musicians, who through their own personal stories emphasize the importance of Braille Music". Download filmen på www.nota.nu/braillefilm 

 

NOTA søger med denne film at promovere deres gratis internationale service vedr. en samling på over 3.000 braille-noder, som kan downloadedes eller bestilles på cd på www.nota.nu/braillemusic

 


 

[1] Nordic Visual Impairment Research